(2021 lapkričio mėn.)

Dėl koronaviruso pandemijos keičiasi V-tosios Lietuvos geomokslų olimpiados vykdymo tvarka.

Pakeisti šie punktai:

5. Olimpiada rengiama dviem etapais. Pirmasis etapas vyksta gruodžio mėn. anglų/lietuvių kalba, antrasis – numatomas gegužės mėn. anglų/lietuvių kalbomis. Olimpiados metu 4 geriausiai pasirodę mokiniai įgyja teisę atstovauti Lietuvai IESO**.

6. Geomokslų institutas rengia, tvirtina ir keičia olimpiados rengimo sąlygas, jos vykdymo laiką ir vykdymo vietas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki olimpiados pradžios.

6.1. Išimties tvarka organizatoriai gali keisti antro etapo vykdymo tvarką ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki antro etapo.

9. 2021/2022 m. negalioja. Pirmasis turas vyks tik nuotoliniu būdu.

10. 2021/2022 m. negalioja. Dalyviai sprendžia užduotis prie mokyklos arba asmeninių kompiuterių/ išmaniųjų įrenginių.

11.2. ne vėliau, kaip likus penkioms dienoms iki olimpiados dienos, iš anksto užsiregistruoti tinklalapyje http://www.lgeo.chgf.vu.lt. Registracijos metu dalyviui nebus suteikiamas unikalus kodas, nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas patvirtinimas apie sėkmingą registraciją.

13. 2021/2022 m. negalioja.

14.1. Pirmąjį etapą sudaro testo klausimai ir kompleksinės užduotys. Apytikslis teorijos paskirstymas pagal temas: 45 proc. – geosferos, 20 proc. – atmosfera; 20 – astronomija; 15 proc. – hidrosfera. 2021/2022 m. dėmesys bus skiriamas klimatui ir brangiausiam ištekliui vandeniui. Visiems sprendimams yra skiriamos iki 2 valandų be pertraukų. Užduotys parengiamos vadovaujantis Olimpiados dalykine programa, kuri skelbiama tinklalapyje http://www.lgeo.chgf.vu.lt.

14.2. Antrojo etapo metu dalyviai gauna vieną temą, kurią turi nagrinėti komandose (po pirmojo etapo laimėtojai bus paskirstyti į komandas po 4-6, atsižvelgiant į pirmojo etapo rezultatus, siekiant suformuoti apylyges komandas) ir bendrai paruošti prezentaciją anglų kalba (powerpoint programa), bei ją pristatyti atsiskaitymo dieną Vilniuje, Geomokslų institute. Kita antrojo etapo dalis bus praktinės ir teorinės užduotys, kurias mokiniai atliks individualiai.

15. Užduočių vertinimo kriterijai:

15.1.1. Remiantis pirmojo etapo teorinių užduočių rezultatais bus atrenkami moksleiviai pateksiantys į antrą turą, tačiau šie rezultatas nebus įskaičiuojami į galutinį, nacionalinės olimpiados rezultatą.

15.2 Antrajame etape:

15.2.1. Komandinės užduotys bus vertinamos atskirai atsižvelgiant į komandinį darbą, pateiktus argumentus pristatoma tema, bendrą jos išpildymą bei bendrus komandos atsakymus į vertinimo komisijos klausimus.

15.2.2. Praktinės užduotys turės nurodytą balų skaičių. Neteisingas atsakymas arba palikta tuščia vieta vertinama 0 balų.

15.2.3. Teorinę dalį sudarys testo klausimai bei kompleksinės užduotys bus skirtingo sudėtingumo, balų skaičius bus nurodytas prie užduoties. Nepažymėtas atsakymas vertinamas 0 balų. Jei galimi keli teisingi atsakymo variantai, jų suma sudaro prie užduoties nurodytą balų skaičių. Už pažymėtą klaidingą atsakymo variantą atimama balo dalis priskirta vienam variantui. Jei gaunasi neigiama suma, už užduotį skiriama 0 balų.

16. Olimpiados bendro įvertinimo sudarymo principai:

16.1. Pirmajame etape atrenkami 20-24 mokiniai surinkę didžiausią taškų skaičių.

16.2. Antrajame etape konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:

kur ax – taškų suma už antrojo etapo teorines užduotis, normalizuota 100;

bx – taškų suma už antrojo etapo komandinę užduotį, normalizuota 100;

cx – taškų suma už antrojo etapo praktines užduotis, normalizuota 100.

*Koeficientų nustatymas: antrojo etapo teorinė užduotis 30 proc., antrojo etapo komandinė užduotis 30 proc., antrojo etapo praktines užduotis – 40 proc. galutinio įvertinimo.

*Kiekvienas dalyvis antrajame etape už komandinę užduotį gauna tokį taškų skaičių, kokį surinko jo komanda.

17. Atsižvelgus į bendrą įvertinimą pirmojo etapo metu paskelbiami 20-24 kandidatai dalyvauti antrajame etape, kurį sudarys individualios teorinės, praktinės ir komandinės užduotys. Keturi daugiausiai taškų (žr. 16.2 formulę) surinkę dalyviai (atitinkantys 11.1.1 ir 11.1.2 punktus) bus apdovanojami prizais bei galės atstovauti Lietuvai tais pačiais metais vyksiančioje IESO**.

** Tarptautinės olimpiados organizavimas kol kas nėra aiškus. Priklausomai nuo situacijos IESO gali neįvykti arba vykti nuotoliniu būdu.

 

Lietuvos geomokslų olimpiados rengimo taisyklės

(Patvirtinta 2018 m. spalio 3 d.)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos geomokslų olimpiados rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos geomokslų olimpiados (toliau – olimpiada) tikslus, jos organizavimo tvarką, užduočių parengimą, jų sprendimų vertinimą ir paskelbimą, olimpiados dalyvių (toliau – dalyvių) apdovanojimą.

2. Taisyklėse vartojami trumpiniai:

IESOTarptautinė Žemės mokslų olimpiada (angl. International Earth Science Olympiad).

LGEOLietuvos geomokslų olimpiada.

II. OLIMPIADOS TIKSLAI

3. Olimpiados tikslai:

3.1. skatinti mokinių ir visuomenės domėjimąsi Žemės mokslais;

3.2. skatinti ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą bei kritinį mąstymą;

3.3. plėsti ir stiprinti Žemės mokslų programas bei mokymą mokyklose;

3.4. skatinti mokyklų bei universitetų bendradarbiavimą, dalinimąsi mokymo metodais ir medžiaga;

3.5. suteikti galimybę mokiniams iš visų Lietuvos mokyklų susipažinti su geomokslų studijomis, mokslininkais ir jų veikla iš įvairių pasaulio šalių;

3.6. objektyviai įvertinti ir palyginti dalyvių geomokslų žinias ir gebėjimus, reikalingus spręsti olimpiados užduotis, įvardinti nugalėtojus;

3.7. atrinkti kandidatus dalyvauti IESO.

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS

4. Olimpiadą organizuoja Vilniaus universiteto, Chemijos ir geomokslų fakulteto, Geomokslų institutas; M. K. Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius, Lietuva.

5. Olimpiada rengiama dvejais etapais visuose jo vykdymo centruose vieną ir tą pačią dieną, vienu ir tuo pačiu laiku. Pirmasis etapas vyksta lapkričio mėn. lietuvių kalba, antrasis – sausio mėn. anglų/lietuvių kalbomis. Olimpiados metu 4 geriausiai pasirodę mokiniai įgyja teisę atstovauti Lietuvai IESO. Ankstesnių LGEO ir IESO olimpiadų laimėtojai gali dalyvauti LGEO, tačiau nebus rotuojami į prizines vietas.

5.1. Pirmojo etapo metu vertinamos teorinės mokinių žinios geomokslų (geologija, fizinė geografija, hidrologija, meteorologija, astronomija) ir kiek tai susiję su užduočių sprendimu chemijos, fizikos, matematikos srityse.

5.2. Antrojo etapo metu vertinamos ne tik teorinės bei praktinės žinios, bet dėmesys skiriamas mokinių kūrybiškumui, kritiniam mąstymui, komandinio darbo įgūdžiams ir anglų kalbos žinioms.

6. Geomokslų institutas rengia, tvirtina ir keičia olimpiados rengimo sąlygas, jos vykdymo laiką ir vykdymo vietas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki olimpiados pradžios.

7. Oficiali informacija, susijusi su olimpiados organizavimu skelbiama adresu http://www.olimpiados.lt bei www.lgeo.chgf.vu.lt.

8. Geomokslų instituto direktorius tvirtina olimpiados organizacinį komitetą, atsakingą už olimpiados vykdymą, nugalėtojų apdovanojimą ir kitus organizacinius klausimus bei paskiria asmenis (iš olimpiados organizacinio komiteto) atsakingus už olimpiados užduočių parengimą, jų saugojimą ir vertinimą.

9. Pirmąjį olimpiados etapą padeda organizuoti bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, o esant galimybėms – ir kituose miestuose. Antrasis etapas vyksta Vilniuje.

10. Tik iš anksto užsiregistravę dalyviai į jiems patogiausias olimpiados vykdymo vietas atvyksta savo lėšomis ir savo atsakomybe patys ar prižiūrimi tėvų, globėjų ar mokytojų, rūpinasi atvykimo ir parvykimo namo būdais, savo saugumu, maitinimusi ir kt.

11. Olimpiados dalyviai turi atitikti šiuos kriterijus:

11.1. atitikti IESO statute nurodytus reikalavimus:

11.1.1. dalyviai turėtų būti ne vyresni, nei gimę liepos 1 d., X-19, kai X – yra vyksiančios IESO olimpiados metai (pvz.:į IESO 2019 m. gali dalyvauti gimę 2000 m. liepos 1 d. ar vėliau;

11.1.2. IESO olimpiados metu (vyksta rugpjūčio mėn.) turi būti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklos mokiniai; rekomenduojama dalyvauti 15-18 metų amžiaus, 9-11 klasių mokiniams. 12 klasės moksleiviai, kurie baigia mokyklą, tais metais kuriais vyksta IESO, gali dalyvauti Lietuvos geomokslų olimpiadoje, tačiau negalės vykti į IESO. Į IESO galima vykti tik vieną kartą.

11.2. ne vėliau, kaip likus penkioms dienoms iki olimpiados dienos, iš anksto užsiregistruoti tinklalapyje http://www.lgeo.chgf.vu.lt. Registracijos metu dalyviui suteikiamas unikalus kodas, nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas patvirtinimas apie sėkmingą registraciją.

12. Kiekvienam sėkmingai užsiregistravusiam dalyviui likus ne mažiau nei 40 valandų iki olimpiados pradžios nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas pakartotinis patvirtinimas su detaliais dalyvavimo olimpiadoje nurodymais (tiksli vieta, kt.). Mokiniai, registracijos metu nurodę neveiklius el. pašto adresus (taip pat one.lt, mail.ru serveriuose esančių el. pašto dėžučių adresus) ar kitus neteisingus duomenis nebus registruoti dalyviais.

13. Olimpiados vykdymo dieną, ne vėliau kaip 15 minučių prieš Olimpiados pradžią, kiekvienas dalyvis turi patvirtinti savo registravimąsi olimpiados vykdymo vietoje: dalyvis turi atvykti į pasirinktą olimpiados vykdymo vietą, turėti ir pateikti olimpiados organizatoriams savo galiojantį moksleivio pažymėjimą, turėti su savimi asmeninius darbo reikmenis: skaičiuotuvą, rašymo ir braižymo priemones užduočių sprendimams surašyti.

14. Visiems dalyviams yra pateikiamos tokios pačios užduotys:

14.1. Pirmąjį etapą sudaro 20 testo klausimų ir kompleksinės užduotys. Apytikslis teorijos paskirstymas pagal temas: 45 proc. – geosferos, 20 proc. – atmosfera; 20 – astronomija; 15 proc. – hidrosfera. Visiems sprendimams yra skiriamos 2 valandos be pertraukų. Užduotys parengiamos vadovaujantis Olimpiados dalykine programa, kuri skelbiama tinklalapyje http://www.lgeo.chgf.vu.lt.

14.2. Antrojo etapo metu dalyviai gauna vieną temą, kurią turi nagrinėti komandose (po pirmojo etapo laimėtojai bus paskirstyti į komandas po 4, atsižvelgiant į pirmojo etapo rezultatus, siekiant suformuoti apylyges komandas) ir bendrai per savaitę paruošti prezentaciją anglų kalba (powerpoint programa), bei ją pristatyti atsiskaitymo dieną Vilniuje, Geomokslų institute. Kita antrojo etapo dalis bus praktinės užduotys, kurias mokiniai atliks individualiai.

15. Užduočių vertinimo kriterijai:

15.1. Pirmajame etape testo klausimai bei kompleksinės užduotys bus skirtingo sudėtingumo, balų skaičius bus nurodytas prie užduoties. Nepažymėtas atsakymas vertinamas 0 balų. Jei galimi keli teisingi atsakymo variantai, jų suma sudaro prie užduoties nurodytą balų skaičių. Už pažymėtą klaidingą atsakymo variantą atimama balo dalis priskirta vienam variantui. Jei gaunasi neigiama suma, už užduotį skiriama 0 balų.

15.2 Antrajame etape komandinės užduotys bus vertinamos atskirai atsižvelgiant į komandinį darbą, pateiktus argumentus pristatoma tema, bendrą jos išpildymą bei bendrus komandos atsakymus į vertinimo komisijos klausimus. Praktinės užduotys turės nurodytą balų skaičių. Neteisingas atsakymas arba palikta tuščia vieta vertinama 0 balų.

16. Olimpiados bendro įvertinimo sudarymo principai:

16.1. Pirmajame etape atrenkami 20-24 mokiniai surinkę didžiausią taškų skaičių.

16.2. Antrajame etape konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:

kur ax – taškų suma už pirmojo etapo užduotis, normalizuota 100;

bx – taškų suma už antrojo etapo komandinę užduotį, normalizuota 100;

cx – taškų suma už antrojo etapo praktines užduotis, normalizuota 100.

*Koeficientų nustatymas: pirmas etapas sudaro 30 proc., antrojo etapo komandinė užduotis 30 proc., antrojo etapo praktines užduotis – 40 proc. galutinio įvertinimo.

*Kiekvienas dalyvis antrajame etape už komandinę užduotį gauna tokį taškų skaičių, kokį surinko jo komanda.

17. Atsižvelgus į bendrą įvertinimą pirmojo etapo metu paskelbiami 24 kandidatai dalyvauti antrajame etape, kurį sudarys individualios praktinės ir komandinės užduotys. Keturi daugiausiai taškų (žr. 16.2 formulę) surinkę dalyviai (atitinkantys 11.1.1 ir 11.1.2 punktus) bus apdovanojami prizais bei galės atstovauti Lietuvai tais pačiais metais vyksiančioje IESO.

18. Visi rezultatai paskelbiami tinklalapyje www.olimpiados.lt ir http://www.lgeo.chgf.vu.lt, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo olimpiados dienos, kiekvienas dalyvis informuojamas asmeniškai nurodytu el. pašto adresu.

19. Kandidatai pastebėję netikslumus užduotyse arba konkursinio balo skaičiavime, privalo kreiptis į olimpiados organizacinį komitetą el. paštu, pateikiant argumentuotą prašymą peržiūrėti užduotį arba perskaičiuoti konkursinį balą. Prašymai turi būti pateikti kartu su rengiančio mokytojo parašu ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po konkursinių balų paskelbimo. Prašymus olimpiados organizacinis komitetas privalo išnagrinėti per 3 darbo dienas, patikslinti galutiniai konkursiniai balai skelbiami 18 punkte nurodytuose šaltinuose.